Проверка за съществуване на Google Play Services – Android

Проверка дали Google Play Services е достъпно.
Лесно може да проверите дали може да извикате карта, GPS локация или някаква друга функционалност от Google Play Services

/**
 * Check if Google Play services is available before making a request.
 *
 * @return true if Google Play services is available, otherwise false
 */
protected boolean googleServicesExist() {

  // Check that Google Play services is available
  int resultCode =
      GooglePlayServicesUtil.isGooglePlayServicesAvailable(this);

  // If Google Play services is available
  if (ConnectionResult.SUCCESS == resultCode) {
    return true;
  // Google Play services was not available for some reason
  } else {
    return false;
  }
}

Няма коментари

Анимация, чрез снимка – jQuery

Пълния код на анимацията с точен пример за изпълнение може да намерите тук

По този начин се ползва една голяма картина с много малки в него, подредени в редица (Sprite), които се сменят спрямо местоположението на мишката. Могат да се вържат с всяко действие на мишката за да постигнете прекрасен ефект.


Western Norway at sunrise

, ,

Няма коментари

Версия на апликацията от Manifest – Android

Функция за взимане на версията на апликацията от Manifest

public static String getAppVersion(Context context) throws NameNotFoundException {
	String version = null;
	try {
		version = context.getPackageManager().getPackageInfo(context.getPackageName(), 0).versionName;
	} catch (NameNotFoundException e) {
		Log.w("Version field", e.getMessage()+", Android version field is not accessible");
		throw e;
	}
	return version;
}

Няма коментари

Уникален идентификатор за Android – ID

Функция за взимане на Android Identification String

public static String getAndroID(Context context) throws Exception {
	String androidID = Secure.getString(context.getContentResolver(),Secure.ANDROID_ID);
	if(androidID.length() == 0) {
		Log.w("Android Id", "Android id field is not accessible");
		throw new Exception("Android id field is not accessible");
	}
	return androidID;
}

Няма коментари

Преработване на дата (Android)

Една функция, която ми е помагала в доста ситуации. Преработва една дата/час от даден формат в друг. Ако случайно сгрешите с форматите връща null като резултат.

public static String dateStringFromString(String dateStr, String fromFormat, String toFormat) {
	SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat(fromFormat, Locale.getDefault()); 
	SimpleDateFormat formatOut = new SimpleDateFormat(toFormat, Locale.getDefault()); 
	try { 
	  Date date = format.parse(dateStr);
	  return formatOut.format(date).toString();
	} catch (ParseException e) { 
	  e.printStackTrace(); 
	}
	return null;
}

Пълния помощен клас с допълнителни функции може да видите в цялата статия

Прочети цялата страница »

, , ,

Няма коментари

 • Страница 2 от 9
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 9
 • >