Число с нечетни цифри на Lisp

Тази функция взима число и връща друго създадено от нечетните цифри на 1-то. Или по-скоро преобразува число, като маха неговите четни цифри.
На  123456 връща 135

(define (make_number n)
 (define (get-num num)
  (if (odd? num)
    num
    0))
 (cond ((= n 0) 0)
    (else (+ (get-num (remainder n 10))
       (if (odd? (quotient (remainder n 100) 10)) (* 10 (make_number (quotient n 10)))
         (make_number (quotient n 10)))))))
(make_number 123456789)

Няма коментари

Сума на четни цифри на Lisp

Ето и една функция на Lisp, за намиране на сумата от четните цифри на едно число.
Или на 2245533, ще върне 2+2+4=8

(define (even-digits n)
 (define (get-num num)
  (if (even? num)
    num
    0))
 (cond
  ((= n 0) 0)
  (else (+
      (get-num (remainder n 10))
      (even-digits (quotient n 10))))))
(even-digits 2222333)

Няма коментари

Премахване на елемент от вложени списъци Lisp

remove_deep премахва елемент от списък, които може да има като елемент други списъци.
Или от L = {1, 2, {3}, {4, 5, {6}}, 7}, може да премахнем всяко число с „remove_deep L x“.

(define (remove_deep l x)
 (define (cons_helper a b)
  (if (= x a)
    b
    (cons a b)))
 (cond 
  ((null? l) l)
  ((list? (car l))
   (cons (remove_deep (car l) x)
       (remove_deep (cdr l) x)))
  (else (cons_helper (car l)
            (remove_deep (cdr l) x)))))
(remove_deep (list 2 5 3 (list 2 6 (list 2 3))) 3)

Няма коментари

Ред на Фибоначи написан на Lisp

Реда на Фибоначи написан на Лисп

(define (fib n)
	(cond ((= n 0) 0)
       ((= n 1) 1)
       (else (+ (fib (- n 1))
            (fib (- n 2))))))
;izpolzvane
(fib 6)
;otgovor 8

Няма коментари

Факториел в Lisp

Факториел от число на езика Лисп

(define (fact n)
 (define (fact_iter p i)
  (if (> i n) p
    (fact_iter (* p i) (+ i 1))))
  (fact_iter 1 1))
;izpolzvane
(fact 5)
;vryshta  120

Няма коментари

 • Страница 4 от 9
 • <
 • 1
 • ...
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 9
 • >