Prolog – Delete – Изтриване на елементи от списък

Изтриване на елементи от списък на Пролог.

Изтриване на първо срещане на елемент от списък.

delete(X,[X|L],L).
delete(X,[Y|L1],[Y|L2]):- delete(X,L1,L2).

Пример със резултат

?- delete(2,[1,2,3,4],L).
% 1,3,4

Изтриване на всички срещания на елементи от списък.

deleteall(X,[],[]).
deleteall(X,[X|L],L1):- deleteall(X,L,L1).
deleteall(X,[Y|L],[Y|L1]):- Y \= X, deleteall(X,L,L1).

Пример:

?- deleteall(5,[1,5,5,5,6,7,6,5],L).
% 1,6,7,6

Няма коментари

Prolog – Bubble sort – метода на мехурчето

Един код на Prolog за нареждане на списък по големите, започвайки от най-малкото, по метода на мехурчето.

bubble(L,L1):- append(U,[X,Y|V],L),X>Y,append(U,[Y,X|V],L2),bubble(L2,L1).
bubble(L,L).
append([],L,L).
append([X|L1],L2,[X|L3]):- append(L1,L2,L3).
?-bubble([3,4,2,3,2,1,67,86],L).

Няма коментари

  • Страница 9 от 9
  • <
  • 1
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9