В категория Код

Проверка за съществуване на Google Play Services – Android

Проверка дали Google Play Services е достъпно. Лесно може да проверите дали може да извикате карта, GPS локация или някаква друга функционалност от Google Play Services /** * Check if Google Play services is available before making a request. * * @return true if Google Play services is available, otherwise false */ protected boolean googleServicesExist() […]

Няма коментари

Анимация, чрез снимка – jQuery

Пълния код на анимацията с точен пример за изпълнение може да намерите тук По този начин се ползва една голяма картина с много малки в него, подредени в редица (Sprite), които се сменят спрямо местоположението на мишката. Могат да се вържат с всяко действие на мишката за да постигнете прекрасен ефект. Western Norway at sunrise

, ,

Няма коментари

Версия на апликацията от Manifest – Android

Функция за взимане на версията на апликацията от Manifest public static String getAppVersion(Context context) throws NameNotFoundException { String version = null; try { version = context.getPackageManager().getPackageInfo(context.getPackageName(), 0).versionName; } catch (NameNotFoundException e) { Log.w(„Version field“, e.getMessage()+“, Android version field is not accessible“); throw e; } return version; }

Няма коментари

Уникален идентификатор за Android – ID

Функция за взимане на Android Identification String public static String getAndroID(Context context) throws Exception { String androidID = Secure.getString(context.getContentResolver(),Secure.ANDROID_ID); if(androidID.length() == 0) { Log.w(„Android Id“, „Android id field is not accessible“); throw new Exception(„Android id field is not accessible“); } return androidID; }

Няма коментари

Преработване на дата (Android)

Една функция, която ми е помагала в доста ситуации. Преработва една дата/час от даден формат в друг. Ако случайно сгрешите с форматите връща null като резултат.

public static String dateStringFromString(String dateStr, String fromFormat, String toFormat) {
	SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat(fromFormat, Locale.getDefault()); 
	SimpleDateFormat formatOut = new SimpleDateFormat(toFormat, Locale.getDefault()); 
	try { 
	  Date date = format.parse(dateStr);
	  return formatOut.format(date).toString();
	} catch (ParseException e) { 
	  e.printStackTrace(); 
	}
	return null;
}

Пълния помощен клас с допълнителни функции може да видите в цялата статия

, , ,

Няма коментари