В категория Код

Анимация, чрез снимка – jQuery

Пълния код на анимацията с точен пример за изпълнение може да намерите тук По този начин се ползва една голяма картина с много малки в него, подредени в редица (Sprite), които се сменят спрямо местоположението на мишката. Могат да се вържат с всяко действие на мишката за да постигнете прекрасен ефект. Western Norway at sunrise

, ,

Няма коментари

Версия на апликацията от Manifest – Android

Функция за взимане на версията на апликацията от Manifest public static String getAppVersion(Context context) throws NameNotFoundException { String version = null; try { version = context.getPackageManager().getPackageInfo(context.getPackageName(), 0).versionName; } catch (NameNotFoundException e) { Log.w(„Version field“, e.getMessage()+“, Android version field is not accessible“); throw e; } return version; }

Няма коментари

Уникален идентификатор за Android – ID

Функция за взимане на Android Identification String public static String getAndroID(Context context) throws Exception { String androidID = Secure.getString(context.getContentResolver(),Secure.ANDROID_ID); if(androidID.length() == 0) { Log.w(„Android Id“, „Android id field is not accessible“); throw new Exception(„Android id field is not accessible“); } return androidID; }

Няма коментари

Преработване на дата (Android)

Една функция, която ми е помагала в доста ситуации. Преработва една дата/час от даден формат в друг. Ако случайно сгрешите с форматите връща null като резултат.

public static String dateStringFromString(String dateStr, String fromFormat, String toFormat) {
	SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat(fromFormat, Locale.getDefault()); 
	SimpleDateFormat formatOut = new SimpleDateFormat(toFormat, Locale.getDefault()); 
	try { 
	  Date date = format.parse(dateStr);
	  return formatOut.format(date).toString();
	} catch (ParseException e) { 
	  e.printStackTrace(); 
	}
	return null;
}

Пълния помощен клас с допълнителни функции може да видите в цялата статия

, , ,

Няма коментари

Компютърна графика Javascript

Домашна работа по Компютърна графика. Чертане на линии или окръжности по метода на Брезенхам, от двата края към средата, чертане на кръг по метода на закръглянето и запълване на граници, чрез стек. Създал съм библиотека на Javascript, която работи в Canvas от HTML и позволява чертането на фигурите лесно и удобно. Свързал съм я със […]

Няма коментари