В категория Lisp Код

Факториел в Lisp

Факториел от число на езика Лисп (define (fact n) (define (fact_iter p i) (if (> i n) p (fact_iter (* p i) (+ i 1)))) (fact_iter 1 1)) ;izpolzvane (fact 5) ;vryshta  120

Няма коментари

Функции с координати в Лисп

Функция за проверка дали една точка с координати (X Y) е в един кръг с център (0,0) и радиус b, и извън кръг с център (0,0) и радиус a. Първият начин е директно с една дефиниция: (define (isIn? x y a b) (and (<= (+ (* x x) (* y y)) (* b b)) (> […]

Няма коментари

Основни функции в Лисп

За естествени числа: функции за проверка на число дали е четно, нечетно, позитивно. Функции за модул на число, факториел, сума от 1 до n и ред на Фибуначи. (define (odd? x) (= (modulo x 2) 0)) (define (even? x) (= (modulo x 2) 1)) (define (positive? x) (> x 0)) (define (abs x) (cond ((> […]

Няма коментари

Уводни функции в Лисп (Lisp)

Сума на числата 1,2,3,4 (+ 1 2 3 4) връща: 10 Математическата функция (3*(2+6))/3 (/ (* 3 (+ 2 6)) 3) връща: 8 Коментари в Lisp се поставят след точка със запетая Пример: ;comment Дефинира променлива a = 5 (define a 5) Дефинира функция square, което връща квадрата на число: (define (square x) (* x x)) […]

Няма коментари