В категория Код

Ред на Фибоначи написан на Lisp

Реда на Фибоначи написан на Лисп (define (fib n) (cond ((= n 0) 0) ((= n 1) 1) (else (+ (fib (- n 1)) (fib (- n 2)))))) ;izpolzvane (fib 6) ;otgovor 8

Няма коментари

Факториел в Lisp

Факториел от число на езика Лисп (define (fact n) (define (fact_iter p i) (if (> i n) p (fact_iter (* p i) (+ i 1)))) (fact_iter 1 1)) ;izpolzvane (fact 5) ;vryshta  120

Няма коментари

Функции с координати в Лисп

Функция за проверка дали една точка с координати (X Y) е в един кръг с център (0,0) и радиус b, и извън кръг с център (0,0) и радиус a. Първият начин е директно с една дефиниция: (define (isIn? x y a b) (and (<= (+ (* x x) (* y y)) (* b b)) (> […]

Няма коментари

Основни функции в Лисп

За естествени числа: функции за проверка на число дали е четно, нечетно, позитивно. Функции за модул на число, факториел, сума от 1 до n и ред на Фибуначи. (define (odd? x) (= (modulo x 2) 0)) (define (even? x) (= (modulo x 2) 1)) (define (positive? x) (> x 0)) (define (abs x) (cond ((> […]

Няма коментари

Android custom loader – за зареждане

Статична снимка за зареждане в Андроид (Loader). Можете да скривате и показвате когато си поискате зареждането. Това става чрез функциите startLoading() и stopLoading(). <RelativeLayout xmlns:tools=“http://schemas.android.com/tools“ xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“ android:id=“@+id/RelativeLayout1″ android:layout_width=“match_parent“ android:layout_height=“match_parent“ > <RelativeLayout android:id=“@+id/loaderLayout“ android:layout_width=“fill_parent“ android:layout_height=“match_parent“ android:layout_alignParentLeft=“true“ android:layout_alignParentTop=“true“ android:background=“@color/menuBackground“ android:clickable=“true“ android:visibility=“gone“ > <ImageView android:id=“@+id/imageView1″ android:layout_width=“wrap_content“ android:layout_height=“wrap_content“ android:layout_centerHorizontal=“true“ android:layout_centerVertical=“true“ android:contentDescription=“@string/loading“ android:src=“@drawable/loader“ /> </RelativeLayout> </RelativeLayout> ImageView loaderImageView; View loaderLayout; […]

Няма коментари