Функционално програмиране на Лисп (LISP)

Факториел в Lisp

Факториел от число на езика Лисп

(define (fact n)
 (define (fact_iter p i)
  (if (> i n) p
    (fact_iter (* p i) (+ i 1))))
  (fact_iter 1 1))
;izpolzvane
(fact 5)
;vryshta  120

Няма коментари

Функции с координати в Лисп


Функция за проверка дали една точка с координати (X Y) е в един кръг с център (0,0) и радиус b, и извън кръг с център (0,0) и радиус a.
Първият начин е директно с една дефиниция:

(define (isIn? x y a b)
 (and (<= (+ (* x x) (* y y)) (* b b))
    (> (+ (* x x) (* y y)) (* a a))))

Другия начин е с дефиниране дали една точка е в кръг и след това дефиниране на главната функция:

(define (inCircle? x y z)
 (<= (+ (* x x) (* y y)) (* z z)))

(define (isIn? x y a b)
 (and (inCircle? x y b)
    (not (inCircle? x y a))))

Няма коментари

Основни функции в Лисп

За естествени числа:
функции за проверка на число дали е четно, нечетно, позитивно.
Функции за модул на число, факториел, сума от 1 до n и ред на Фибуначи.

(define (odd? x)
 (= (modulo x 2) 0))
(define (even? x)
 (= (modulo x 2) 1))
(define (positive? x)
 (> x 0))
(define (abs x)
 (cond
  ((> x 0) x)
  ((= x 0) 0)
  ((< x 0) (- 0 x))))
(define (fact n)
 (cond
  ((= n 0) 1)
  (else (* n (fact (- n 1))))))
(define (sum x)
 (if
  ((= x 1) 1)
  (+ x (sum (- n 1)))))
(define (fib n)
 (cond
  ((= n 1) 1)
  ((= n 2) 1)
  (else (+ (fib (- n 1)) (fib (- n 2))))))

Функция за число на степен

(define (pow a n)
 (if (even? n)
   (if (= n 0) 1
     (* (pow a (/ n 2))
       (pow a (/ n 2))))
   (if (= n 1) a
     (* (pow a (- n 1))
       a))))
(pow 2 5)

Няма коментари

Уводни функции в Лисп (Lisp)

Сума на числата 1,2,3,4
(+ 1 2 3 4)
връща: 10

Математическата функция (3*(2+6))/3
(/ (* 3 (+ 2 6)) 3)
връща: 8
Коментари в Lisp се поставят след точка със запетая
Пример:
;comment

Дефинира променлива a = 5
(define a 5)

Дефинира функция square, което връща квадрата на число:
(define (square x) (* x x))
Вика се: (square 5)
Връща: 25

Генератор за поредица от числа с действие accumulare:
Пример:
1*2*3*4*…*20 или 1+3+5+7+..+100

(define (accumulate start end init_value term_filter term combinator)
  (if (> start end) init_value
    (if (term_filter start)
       (combinator (term start) 
         (accumulate (+ start 1) end init_value term_filter term combinator))
       (accumulate (+ start 1) end init_value term_filter term combinator))))

Пример за използване:
always_true винаги ще връща истина
identity ще връща подадения параметър
square връща квадрата на променливата
f която връща сумата 4+16+36+…+n*n или 4+16+36+…+(n-1)*(n-1) (където n или n-1 е четно. Използва се „(f 10)“)
f2 която връща сумата 1+2+…+n (използва се „(f2 10)“)
nf ще връща 1*2*…*n (използва се „(nf 10)“)
functe връща (x^n)/(n!)
ex връща e^x или натуралното число e на степен x (използва се „(ex 2)“)

(define (always_true x) #t)
(define (identity x) x)
(define (square x) (* x x))

(define (f n)
 (accumulate 1
       n
       0
       even?
       square
       +))
(define (f2 n)
 (accumulate 1
       n
       0
       always_true
       identity
       +))
(define (nf n)
 (accumulate 1
       n
       1
       always_true
       identity
       *))
(define (functe x n) (/ (expt x n) (nf n)))
(define (ex x)
 (define (term n) (functe x n))
  (accumulate 1
        100
        1
        always_true
        term
        +))
(ex 2)

Няма коментари

 • Страница 2 от 2
 • <
 • 1
 • 2