Програмен код на Prolog

Задача – премахване на последните нечетни елементи на Prolog

Предикат p(I,L1,L2) на Пролог, който по дадено естествено число I и списък от числа L1, връща в L2, списък получен от L1, след премахване на всички нечетни числа след последните I елемента на L1.
Или ако I = 3, L1 = [1,2,3,4,5], L2 трябва да върне [1,2,4].

p(I,L1,L2):-reverse(L1,L3),delete(I,L3,L4),reverse(L4,L2).
reverse([],[]).
reverse([X|L1],L2):-reverse(L1,L3),append(L3,[X],L2).
append([],L,L).
append([X|L1],L2,[X|L3]):-append(L1,L2,L3).
delete(0,L,L).
delete(I,[X|L],[X|L2]):- I>0, X mod 2 =:= 0,I1 is I-1, delete(I1,L,L2).
delete(I,[X|L],L2):- I>0, X mod 2 =:= 1, I1 is I-1, delete(I1,L,L2).
?- p(3,[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10],X),write(X),nl.
% X = [1,2,3,4,5,6,7,8,10]

Няма коментари

Prolog – sum – сума на елементи на списък

Сумата на елементи в списък на Пролог.

sumlist([],0).
sumlist([X|L],S1):-sumlist(L,S), S1 is X+S. 
?-sumlist([1,5,2,5,6],S),write(S).

Произведението на елементи в списък на Пролог.

multiplylist([],1).
multiplylist([X|L],S1):-multiplylist(L,S), S1 is X*S.
?-multiplylist([1,5,2,3],S),write(S).

Няма коментари

Prolog – Append, reverse – съединяване на два списъка и обръщане в обратен ред

Обръщане на елементите на списък в обратен ред – reverse. Конкатиниране (съединяване) на два списъка на Пролог – append

reverse([],[]).
reverse([X|L1],L):- reverse(L1,L2), append(L2,[X],L).
append([],L,L).
append([X|L1],L2,[X|L3]):- append(L1,L2,L3).
% ?- append([a,b,c,d],[1,2,3],L).
% L = [a,b,c,d,1,2,3].
?-reverse([a,b,c,d,e],L2).
% L = [e,d,c,b,a]

Няма коментари

Prolog – Prefix, Suffix – начало, край на списък

Начален (prefix) списък от елементи на списък – на Пролог

prefix([],L).
prefix([X|L1],[X|L2]):- prefix(L1,L2).
?- prefix([a,b,c,d,f],X).
%a,b,c,d,f
?- prefix([a,b,c],[a,b,c,d,f]).
%yes

Списък завършващ на друг списък (suffix)

suffix(L,L).
suffix(L1,[_|L2]):- suffix(L1,L2).
?- suffix([c,d,f],[a,b,c,d,f]).
%yes

Можете да проверите дали даден списък е начален или краен на някой.

sublist(L1,L2):-prefix(L3,L2),suffix(L1,L3).

Няма коментари

Prolog – insert – вмъкване на елемент в списък

Вмъкване на елемент към началото на списък на Пролог. Върви и само с първия ред.
Вторият ред се използва за разпознаване дали елемент е вкаран в списък (като member).

insert(X,L,[X|L]).
insert(X,[Y|L1],[Y|L2]):- insert(X,L1,L2).
?- insert(z,[a,b,c,d],I).
% z,a,b,c,d

Лесно може да се преработи да вкарва член на определена позиция в списъка, или след определен член.
На определена позиция:

insert(X,1,L,[X|L]).
insert(X,N,[Y|L1],[Y|L2]):- N1 is N-1, insert(X,N1,L1,L2).
?- insert(z,3,[a,b,c,d],N),write(N).
%[a,b,z,c,d]

След определен член

insert(X,[],L,[X|L]).
insert(X,Y,[Y|L1],[Y|L2]):- insert(X,[],L1,L2).
insert(X,Z,[Y|L1],[Y|L2]):- insert(X,Z,L1,L2).
?- insert(z,b,[a,b,c,d],N),write(N).
%[a,b,z,c,d]

Няма коментари

 • Страница 2 от 3
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 1. #1 by Алекс on 05.04.2024 - 7:40

  Здравей,
  Имам две задачи – едната на PROLOG, а другата на LISP,. Въпроса ми е мога ли да ти ги изпратя да ги погледнеш?

 2. #2 by Ivelin Pavlov on 30.05.2024 - 10:04

  Може да, скоро не съм работил с тях, но може да пробваме

(will not be published)