Основни функции в Лисп


За естествени числа:
функции за проверка на число дали е четно, нечетно, позитивно.
Функции за модул на число, факториел, сума от 1 до n и ред на Фибуначи.

(define (odd? x)
 (= (modulo x 2) 0))
(define (even? x)
 (= (modulo x 2) 1))
(define (positive? x)
 (> x 0))
(define (abs x)
 (cond
  ((> x 0) x)
  ((= x 0) 0)
  ((< x 0) (- 0 x))))
(define (fact n)
 (cond
  ((= n 0) 1)
  (else (* n (fact (- n 1))))))
(define (sum x)
 (if
  ((= x 1) 1)
  (+ x (sum (- n 1)))))
(define (fib n)
 (cond
  ((= n 1) 1)
  ((= n 2) 1)
  (else (+ (fib (- n 1)) (fib (- n 2))))))

Функция за число на степен

(define (pow a n)
 (if (even? n)
   (if (= n 0) 1
     (* (pow a (/ n 2))
       (pow a (/ n 2))))
   (if (= n 1) a
     (* (pow a (- n 1))
       a))))
(pow 2 5)
 1. Няма коментари.
(will not be published)