Сума на четни цифри на Lisp


Ето и една функция на Lisp, за намиране на сумата от четните цифри на едно число.
Или на 2245533, ще върне 2+2+4=8

(define (even-digits n)
 (define (get-num num)
  (if (even? num)
    num
    0))
 (cond
  ((= n 0) 0)
  (else (+
      (get-num (remainder n 10))
      (even-digits (quotient n 10))))))
(even-digits 2222333)
 1. Няма коментари.
(will not be published)