Prolog – Bubble sort – метода на мехурчето


Един код на Prolog за нареждане на списък по големите, започвайки от най-малкото, по метода на мехурчето.

bubble(L,L1):- append(U,[X,Y|V],L),X>Y,append(U,[Y,X|V],L2),bubble(L2,L1).
bubble(L,L).
append([],L,L).
append([X|L1],L2,[X|L3]):- append(L1,L2,L3).
?-bubble([3,4,2,3,2,1,67,86],L).
  1. Няма коментари.
(will not be published)