Prolog – Append, reverse – съединяване на два списъка и обръщане в обратен ред


Обръщане на елементите на списък в обратен ред – reverse. Конкатиниране (съединяване) на два списъка на Пролог – append

reverse([],[]).
reverse([X|L1],L):- reverse(L1,L2), append(L2,[X],L).
append([],L,L).
append([X|L1],L2,[X|L3]):- append(L1,L2,L3).
% ?- append([a,b,c,d],[1,2,3],L).
% L = [a,b,c,d,1,2,3].
?-reverse([a,b,c,d,e],L2).
% L = [e,d,c,b,a]
  1. Няма коментари.
(will not be published)