Prolog – Head, Tail, Last, Member – Глава, опашка, край, член на списък


Взимане на Първия елемент от списък на Пролог.

head([X|_],X).
?- head([a,b,c,d], X).
% X = a 

Взимане на опашката на списък (списък без първия елемент) на Пролог.

tail([_|L],L).
?- tail( [a,b,c,d,e], X).
% X = [b, c, d, e]

Взимане на последният елемент от списък на Пролог.

last(X,[X]).
last(X,[_|L]):- last(X,L).
?-last(X,[a,b,c]).
% X = c

Намиране на елемент от списък, или съобщава дали дадем елемент принадлежи на списък на Пролог.

member(X,[X|_]).
member(X,[_|L]):- member(X,L).
?-member(e,[a,b,c,d,e]).
% Yes
  1. Няма коментари.
(will not be published)