Програмен код за приложения на Android

Проверка за съществуване на Google Play Services – Android

Проверка дали Google Play Services е достъпно.
Лесно може да проверите дали може да извикате карта, GPS локация или някаква друга функционалност от Google Play Services

/**
 * Check if Google Play services is available before making a request.
 *
 * @return true if Google Play services is available, otherwise false
 */
protected boolean googleServicesExist() {

    // Check that Google Play services is available
    int resultCode =
            GooglePlayServicesUtil.isGooglePlayServicesAvailable(this);

    // If Google Play services is available
    if (ConnectionResult.SUCCESS == resultCode) {
        return true;
    // Google Play services was not available for some reason
    } else {
        return false;
    }
}

Няма коментари

Версия на апликацията от Manifest – Android

Функция за взимане на версията на апликацията от Manifest

public static String getAppVersion(Context context) throws NameNotFoundException {
	String version = null;
	try {
		version = context.getPackageManager().getPackageInfo(context.getPackageName(), 0).versionName;
	} catch (NameNotFoundException e) {
		Log.w("Version field", e.getMessage()+", Android version field is not accessible");
		throw e;
	}
	return version;
}

Няма коментари

Уникален идентификатор за Android – ID

Функция за взимане на Android Identification String

public static String getAndroID(Context context) throws Exception {
	String androidID = Secure.getString(context.getContentResolver(),Secure.ANDROID_ID);
	if(androidID.length() == 0) {
		Log.w("Android Id", "Android id field is not accessible");
		throw new Exception("Android id field is not accessible");
	}
	return androidID;
}

Няма коментари

Преработване на дата (Android)

Една функция, която ми е помагала в доста ситуации. Преработва една дата/час от даден формат в друг. Ако случайно сгрешите с форматите връща null като резултат.

public static String dateStringFromString(String dateStr, String fromFormat, String toFormat) {
	SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat(fromFormat, Locale.getDefault());  
	SimpleDateFormat formatOut = new SimpleDateFormat(toFormat, Locale.getDefault());  
	try {  
	    Date date = format.parse(dateStr);
	    return formatOut.format(date).toString();
	} catch (ParseException e) {  
	    e.printStackTrace();  
	}
	return null;
}

Пълния помощен клас с допълнителни функции може да видите в цялата статия

Прочети цялата страница »

, , ,

Няма коментари

Маркер за позиция и бутон за локация за Android Maps v2

Тъй като не намерих никаква информация в интернет за това. На Български изобщо го няма.
Но ми трябваше да редактирам бутона на Maps v2 за Android LocateMe, както и синия пин с радиуса. Това се постига с setMyLocationEnabled(true).

Ето и моето решение с фрагменти:

Първо добавям ImageButton за бутона при фрагмента за layout на картата (activity_map.xml):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    tools:context="android.support.v4.app.FragmentActivity" >

    <fragment
        android:id="@+id/tabs_fragment"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        class="com.bucons.savetime.MyMapFragment" />

    <ImageButton
        android:id="@+id/myLocationButton"
        android:layout_width="40dp"
        android:layout_height="40dp"
        android:padding="4dp"
        android:layout_alignParentRight="true"
        android:layout_marginRight="10dp"
        android:layout_marginTop="10dp" android:scaleType="fitCenter" 
        android:src="@drawable/ic_menu_mylocation"
        android:background="@drawable/map_tile_bg" />

</RelativeLayout>

 

Има ресурси, които трябва да се добавят за да се вижда като картата по подразбиране.
@drawable/ic_menu_mylocation може да вземете  ic_menu_mylocation

а за фона: @drawable/map_tile_bg пак, чрез xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
          android:exitFadeDuration="@android:integer/config_shortAnimTime">
     <item android:state_pressed="true">
         <shape android:shape="rectangle">
             <stroke 
                 android:width="1px"
                 android:color="@color/map_tile_bg_stroke_pressed"/>
             <solid android:color="@color/map_tile_bg_solid_pressed"/>
             <corners android:radius="1dp"/>
         </shape>
     </item>
       <item>
         <shape android:shape="rectangle">
             <stroke 
                 android:width="1px" 
                 android:color="@color/map_tile_bg_stroke"/>
             <solid android:color="@color/map_tile_bg_solid"/>
             <corners android:radius="1dp"/>
         </shape>
       </item>
</selector>

Има и цветове:

<color name="map_tile_bg_solid">#aaffffff</color>
<color name="map_tile_bg_stroke">#ffcccccc</color>
<color name="map_tile_bg_solid_pressed">#aaFF9933</color>
<color name="map_tile_bg_stroke_pressed">#ffcccccc</color>

Ето и опростен фрагмент за самата карта:

public class MyMapFragment extends SupportMapFragment {

    //Current location Marker
    private Marker myLocationMarker;

    GoogleMap map = null;

    public MyMapFragment() {
    }

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
    }

    @Override
    public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) {
        super.onActivityCreated(savedInstanceState);
        setUpMapIfNeeded();
        getCurrentLocation();
    }  

    //set the map and set the tile for locate me button
    private void setUpMapIfNeeded() {
        // Do a null check to confirm that we have not already instantiated the map.
        if (map == null) {
            map = getMap();
            // Check if we were successful in obtaining the map.
            if (map != null) {
                //Top right button for go to location
                ImageButton locateMeTile = (ImageButton) getSherlockActivity().findViewById(R.id.myLocationButton);
                locateMeTile.setOnClickListener(new OnClickListener() {
                    @Override
                    public void onClick(View v) {
                        getCurrentLocation();
                    }
                });
            }
        }
    }

    //retrieve the current position. Only once
    private void getCurrentLocation() {
        locationManager = (LocationManager) getSherlockActivity().getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
        Criteria crit = new Criteria();
        String towers = locationManager.getBestProvider(crit, false);

        Location location = locationManager.getLastKnownLocation(towers);

        Double glat = null;
        Double glon = null;
        if(location != null){

            glat = location.getLatitude();
            glon = location.getLongitude();

        }

        CameraPosition pos = new CameraPosition.Builder()
        .target(new LatLng(glat, glon))
        .zoom(10)
        .build();     

        if(pos != null) {
            currLocationChange(pos.target);
            map.animateCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(pos));
        } else {
            Toast.makeText(getSherlockActivity(), R.string.main_error, Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
    }

    //Add pin to the current Location or move existing
    private void currLocationChange(LatLng loc) {
        if(myLocationMarker != null) {
            myLocationMarker.setPosition(new LatLng(loc.latitude,loc.longitude));
        } else {
            myLocationMarker = map.addMarker(new MarkerOptions()
                    .position(new LatLng(loc.latitude,loc.longitude)));
        }
    }
}

Ако съм изпуснал нещо важно може да ми пишете. При натискане на бутона картата опива при местоположението на човека и постава маркер. Както и при стартиране на апликацията. Идеята е, че маркера може да се стилизира по желание. Както и бутона за локация.

Няма коментари

  • Страница 1 от 2
  • 1
  • 2
  • >
  1. Няма коментари.
(will not be published)